தெரியுமா ? 1849 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Safety Pin மட்டுமே இந்த நவீன உலகில் வடிவம் மாறாமல் உள்ளது .

Do you know ...? 

Only the Safety Pin introduced in 1849 remains unchanged in this modern world.